Finał powiatowy i rejonowy ID i IMS w piłce nożnej chłopców. Finał powiatowy w lekkiej atletyce. Linki po prawej stronie.

wtorek, 15 września 2015

Instrukcja dotycząca Szkolnego Systemu rejestracji Szkół !

Koleżanki i koledzy!
Koordynatorzy/ nauczyciele WF organizatorzy Współzawodnictwa Sportowego 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS

Informacja / Instrukcja dotycząca Systemu Rejestracji Szkół / SRS / logowanie na stronie www. srs.szs.pl

Każda szkoła biorąca udział w naszym systemie rozgrywek SZS musi się zarejestrować w systemie elektronicznym /SRS/. Zobowiązujące wytyczne MSiT dla naszych rozgrywek. Rozpoczynamy od kliknięcia na biały napis REJESTRACJA na czerwonym polu.

Potem wybieramy po kolei województwo/powiat/gminę w której znajduje się Wasza Szkoła.

Wybieramy szkołę z listy / sprawdzamy wszystkie dane lub uzupełniamy braki / lub robimy korektę – jeżeli jest taka potrzeba. Wpisujemy dane dyrektora potem swoje ( n-la ) rejestrującego szkołę do systemu. Podajemy adres a-mailowy ( szkoły lub swój ) oraz wpisujemy hasło do systemu – ( te dane login i hasło musimy przekazać także innym nauczycielom) ze swojej szkoły.

Po dokończeniu rejestracji na podany wyżej adres e-mailowy przyjdzie prośba o potwierdzenie rejestracji ( należy kliknąć na niebieski napis – potwierdzić rejestrację)

Od tego momentu szkoła jest zarejestrowana w systemie SRS.

Dalsze kroki trzeba wykonywać kolejno wg. Poniższych sugestii.

Po zalogowaniu ( z wykorzystaniem loginu – tj. adres e-mailowy oraz wpisaniu swojego hasła)
Mamy możliwość sprawdzenia ew. korygowania swoich danych /
Następnie wybieramy dyscypliny, w których szkoła chce brać udział.

W zakładce Nauczyciele wpisujemy nauczycieli wychowywania fizycznego, dane: Imię i nazwisko, nr telefonu, mail. Wszystkich, którzy mogą być opiekunami na zawodach w ciągu roku szkolnego, nawet z nauczycielem ( nie WF-istą) – potencjalny zastępca na wyjazd na zawody za WF-iaka.

W zakładce Uczestnicy
wpisujemy uczniów i ich dane oraz potrzebne informacje. Do systemu wpisujemy tych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w rozgrywkach /Imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć /.
Przypisujemy do zawodników dyscypliny, w których planujemy ich uczestnictwo. Należy wpisać ich grupę dyspanseryjną oraz aktualną licencję / w jakiej dyscyplinie /, podajemy klub sportowy oraz
aktualne licencję- uprawnienia aktualne do startu w zawodach Klubowych ( jeżeli uczeń takową licencję lub uprawnienia posiada)
Wpisujemy nauczyciela, najlepiej tego, który go uczy wychowania fizycznego. Możemy wpisać jakieś informacje dodatkowe dotyczące zawodnika.
W ten sposób tworzymy bazę uczniów szkoły, którzy będą lub mogą brać udział w zawodach do końca pobytu ucznia w szkole.

Zakładka Kalendarz zawodów.
Do kalendarza zawodów wpisujemy terminy, miejsce odbywania zawodów, potrzebne informacje. Dane do tej rubryki mogą wpisywać tylko administratorzy /wojewódzki, powiatowi, gminni /. Każdy powiat i gmina muszą wybrać osobę, która dostanie uprawnienia administratora do wprowadzania terminarza zawodów i innych informacji ( Powiatowy koordynator sportu otrzyma uprawnienia od WSZS Gdańsk / administrator wojewódzki – Urszula Górska /, Gminny koordynator sportu takie uprawnienia otrzyma od powiatowca ).
Szkoła sama musi zgłosić w systemie udział do każdych zawodów - wchodząc do zakładki kalendarza zawodów. Tam wybieramy rangę i rozgrywki / Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada / Oraz wybieramy rangę zawodów ( gminne/powiatowe/ ½ woj. / wojewódzkie)

Wchodzimy na wpis interesujących nas zawodów . Zapisujemy się do zawodów wypełniając odpowiednie pozycje. Widzimy zakładkę AKCJE zapisz się lub zapisy nieaktywne. Jeżeli te zawody wprowadzone są przez administratora, to zgłaszamy swoją szkołę, pamiętając, że obowiązuje sztywny terminarz zgłoszeń( data i godzina do której przyjmowane są zgłoszenia),(- po tym terminie nie ma możliwości zgłosić się do zawodów.) który jest widoczny dla danych zawodów. Jeżeli szkołę zgłosimy nawet minutę później, system nie da nam możliwości zapisu, co skutkuje niemożliwością zarejestrowania się do rozgrywek danej dyscypliny, a co za tym idzie szkoła nie ma uprawnień do startu w tych zawodach.

W tym miejscu opracowujemy zgłoszenie szkoły do danych rozgrywek. System zapyta o potrzebne dane, korzystamy z bazy szkoły, wybierając nauczyciela, zawodników. Po wypełnieniu zapisujemy w systemie i drukujemy. Tylko takie wygenerowane zgłoszenie ( oraz podpisane przez dyrektora i nauczyciela) będzie obowiązujące podczas rozgrywek szczebla powiatowego, półfinałów i finałów wojewódzkich. – składamy je u organizatora w wersji papierowej. / W tym roku sprawozdanie z rozgrywek na poziomie gminnym nie będzie obowiązujące /ale dobrze by było to robić także w Gminie.

Ważne! Dobrze jest wpisać większą ilość uczestników, ponieważ nie będzie można dopisać zawodnika po terminie zgłoszeń. ( np. do koszykówki zgłaszamy 12 uczniów zgodnie z regulaminem- ale do systemu SRS możemy dopisać jeszcze dodatkowych rezerwowych np. 3-5) którzy mogą ew. zastąpić ich w dniu wyjazdu na zawody . Nikt z poza zgłoszonych w systemie uczniów do danych zawodów nie może wystartować w danej imprezie. Większa baza ułatwi i przyśpieszy generowanie Waszego zgłoszenia do konkretnych zawodów.

Organizator będzie mógł po terminie zgłoszeń do zawodów przeczytać ile szkół startuje, więc łatwiej będzie mu się przygotować do rozgrywek.

Po rozegraniu zawodów administrator danego szczebla wpisuje wyniki danych zawodów, generuje i wysyła sprawozdanie do systemu SRS.
Organizator imprezy musi jak najszybciej przesłać wyniki zawodów do Administratora powiatowego, który wypełni sprawozdanie w systemie. Organizator imprez na szczeblu półfinałów i finałów wojewódzkich wysyła te wyniki mailem / do wiadomości / do WSZS.

Zgoda rodziców.( wzór) Obowiązuje formularz zgody rodziców zawarty w zakładce systemu. Pobieramy go w PDF-ie lub Wordzie. Zgoda może być na wypełniona na dane zawody lub wielokrotnego użytku, w zależności od zapisu w formularzu. Zgody rodziców są dla nauczycieli, szkoły. Nie ma obowiązku zostawiania ich organizatorowi zawodów. Potrzebne dla organizatora dane znajdują się na zgłoszeniu do zawodów.

Dygresja:
Jest to nowa sytuacja dla nas wszystkich. Ministerstwo Sportu i Turystyki, które finansuje rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego dało jednoznacznie brzmiące wytyczne, że nasz system rozgrywek opierać się musi o elektroniczny zapis, co spowodowało zmianę strategii informacji zapisu do rozgrywek i przebiegu zawodów.

Początki są zawsze trudne, ale w długodystansowym działaniu system będzie dla nas dużym ułatwieniem we wszystkich sferach odbioru. Przykładem mogą być wszystkie programy finansowane przez Ministerstwo, które są prowadzone tylko w zapisie elektronicznicznym / Animator Sportu, Mały Mistrz, Multisport, Turniej o Puchar Premiera i inne /.

Prosimy o jak najszybsze podanie do Biura Wojewódzkiego SZS odpowiedzialnej osoby za wprowadzanie terminarza rozgrywek do Kalendarza zawodów w systemie oraz wpisania wyników zawodów w systemie / imię nazwisko, numer telefonu, mail /. Osoby te dostaną od nas hasło do logowania w systemie. Logowanie do systemu z pozycji administratora będzie z podanego przez Was maila i nadanego przez nas hasła.
Proszę o wysłanie tej Instrukcji wszystkim szkołom biorącym udział w rozgrywkach.


F. Piwowar